pic01

22 ธันวาคม 2559 นายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์และกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอองครักษ์ ด่านกักกันสัตว์จังหวัดนครนายก ปฏิบัติงานโครงการรณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนก โดยพ่นยาฆ่าเชื้อโรคสถานที่เลี้ยงสัตว์ปีก ให้เกษตรกรรายย่อยในพื้นที่ หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 11 ตำบลบางลูกเสือ อำเภอองครักษ์ รวม 12 ราย