ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ (DLD Co-ordinator : DLD-C)

 

1.สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ ระดับพื้นที่จังหวัดนครนายก     

2.รายละเอียดแผนงานและภาระกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

3.รายงานการประชุมและหนังสือแจ้งรายงานการประชุมให้แก่หน่วยงานภายในจังหวัด

    3.1 ประชุม ขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ ระดับพื้นที่ DLD-C

           3.1.1 รายงานการประชุม DLD-C ครั้งที่ 1

           3.1.2 รายงานการประชุม DLD-C ครั้งที่ 2

    3.2 การประชุมกรณีพิเศษ

         3.2.1 รายงานการประชุมกรณีพิเศษ 

 4. รูปภาพหรือเอกสารแสดงการประสานงานราชการระหว่างหน่วยงานของกรมปศุสัตว์และหน่วยงานต่างๆภายในจังหวัด

      4.1 หนังสือเชิญประชุมขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ ระดับพื้นที่ DLD-C ครั้งที่ 1/2566

      4.2 รูปภาพประชุมขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ ระดับพื้นที่ DLD-C ครั้งที่ 1/2566

      4.3 หนังสือเชิญประชุมขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ ระดับพื้นที่ DLD-C ครั้งที่ 2/2566

      4.4 รูปภาพประชุมขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ ระดับพื้นที่ DLD-C ครั้งที่ 2/2566

      4.5 หนังสือเชิญประชุมกรณีพิเศษ 

      4.6 รูปภาพการประชุมกรณีพิเศษ

5. รายงานสรุปผลการดำเนินการเสนอกรมปศุสัตว์

6. รูปภาพหรือเอกสารแสดงผลลัพท์ในการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ที่ประสบความสำเร็จ