ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ (DLD Co-ordinator : DLD-C)

1.สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ ระดับพื้นที่จังหวัดนครนายก

2.รายละเอียดแผนงานและภาระกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

♦ การขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ระดับพื้นที่

   - การประชุมครั้งที่ 4/2566 (กรณีพิเศษ)
     * หนังสือเชิญประชุม
     * รายงานการประชุม
     * รูปภาพการประชุม

  - การประชุมครั้งที่ 5/2566

    * หนังสือเชิญประชุม

    * รายงานการประชุม

    * รูปภาพการประชุม

  - การประชุมครั้งที่ 6/2566

    * หนังสือเชิญประชุม
    * รายงานการประชุม
    * รูปภาพการประชุม

  - การประชุมครั้งที่ 7/2566

    * หนังสือเชิญประชุม
    * รายงานการประชุม
    * รูปภาพการประชุม
  - การประชุมครั้งที่ 8/2566

    * หนังสือเชิญประชุม

    * รายงานการประชุม
    * รูปภาพการประชุม 

  - การประชุมครั้งที่ 9/2566

     * หนังสือเชิญประชุม
     * รายงานการประชุม
     * รูปภาพการประชุม  

♦ รายงานสรุปผลการดำเนินการเสนอกรมปศุสัตว์ พร้อมระบุปัจจับแห่งความสำเร็จ (Key Success Factor) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

     1.โครงการขยายพื้นที่การปลูกพืชอาหารสัตว์เพื่อลดต้นทุนการผลิต 
     2.การเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านปศุสัตว์
     3.โครงการฟาร์มเครือข่ายผสมเทียมโคเนื้อเพิ่มรายได้
     4.การควบคุมและป้องกันการเกิดโรคระบาดสัตว์ 
♦ ระดับความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนปฏฺบัติการ (Action Plan)

   1. ด้านการผลิตสัตว์  โครงการฟาร์มเครือข่ายผสมเทียมโคเนื้อเพิ่มรายได้

       1.1 แผนงานโครงการ

       1.2 แผนและผลการปฎิบัติงาน

   2. การเฝ้าระวังและปราบปรามการกระทำผิดกฏหมายด้านปศุสัตว์

       2.1 แผนปฏิบัติการเฝ้าระวังและปราบปรามการกระทำผิดกฏหมายด้านปศูสัตว์

   3. ความสำเร็จในการบูรณาการการบริหารจัดการด้านแผนงาน โครงการ กิจกรรม งบประมาณ และทรัพยากรบุคคล

       3.1 แผนปฏิบัติการควบคุมและป้องกันการเกิดโรคระบาดสัตว์ (Action Plan)

       3.2 แผนปฏิบัติการโครงการขยายพื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์เพื่อลดต้นทุนการผลิต (Action Plan)

       3.3 การบูรณาการร่วมกับ ศวพ.ชลบุรี เพื่อการควบคุมโรคในโคนมที่โรงเรียนทหารการสัตว์ โรงเรียนนายร้อย จปร.