ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ (DLD Co-ordinator : DLD-C

1. สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ ระดับพื้นที่จังหวัดนครนายก

2. รายละเอียดแผนงานและภารกิจของหน่วยงาน ประจำงบประมาณ พ.ศ.2567

     การขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ระดับพื้นที่

      * การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ระดับพื้นที่

         การประชุมครั้งที่ 1/2567

         - หนังสือเชิญประชุม

         - รายงานการประชุม

         - รูปภาพการประชุม

        การประชุมครั้งที่ 2/2567

        - หนังสือเชิญประชุม

        - รายงานการประชุม 

        - รูปภาพการประชุม

       การประชุมครั้งที่ 3/2567

        - หนังสือเชิญประชุม

        - รายงานการประชุม

        - รูปภาพการประชุม

      * การจัดทำแผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการปศุสัตว์ (Action plan)

        - การเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านปศุสัตว์

         - การควบคุมและป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า

        - การเฝ้าระวังและปราบปรามการกระทำผิดกฏหมายด้านปศุสัตว์

      * การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการปศุสัตว์ (Action plan)

         - การเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านปศุสัตว์

         - การควบคุมและป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า

         - การเฝ้าระวังและปราบปรามการประทำผิดกฏหมายด้านปศุสัตว์

- รายงานสรุปผลการดำเนินการเสนอกรมปศุสัตว์ พร้อมปัจจัยแห่งความสำเร็จ (Key Success Factor) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
       สรุปผลการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ระดับพื้นที่ จังหวัดนครนายก (DLD Co - ordinator : DLD – C) รอบ 1/2567
         * สรุปผล : การเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติด้านปศุสัตว
         * สรุปผล : การควบคุมและป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า
         * สรุปผล : การเฝ้าระวังและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายด้านปศุสัตว์

- เอกสารแสดงผลลัพธ์ในการดำเนินการตามแผนและภารกิจที่มีการขับเคลื่อนที่ประสบความสำเร็จ
       ผลลัพธ์ในการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ระดับพื้นที่ จังหวัดนครนายก (DLD Co - ordinator : DLD – C)
         * เอกสารแสดงผลลัพธ์ : การเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ 
         * เอกสารแสดงผลลัพธ์ : การควบคุมและป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า
         * เอกสารแสดงผลลัพธ์ : การเฝ้าระวังและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายด้านปศุสัตว์