การรายงานผลตัวชี้วัดผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 1

1.การดำเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา
  1.1 แบบฟอร์ม IDP : A
  1.2 แบบฟอร์ม IDP : B
2.เทคนิคการจัดทำสื่อดิจิทัล  เพื่อการประชาสัมพันธ์
2.1 การวางแผนพัฒนาบุคลากร
    2.1.1 ขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะทำงาน
     2.1.2 เชิญประชุมคณะทำงานฯ
     2.1.3 รายงานการประชุมคณะทำงานดำเนินการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 1/2561
     2.1.4 ขอความเห็นชอบและอนุมัติโครงการ
2.2 การดำเนินการพัฒนาบุคลากร
     2.2.1 การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ แจ้งแผนพัฒนาบุคลากร
     2.2.2 แบบลงชื่อรับทราบแผนการพัฒนา
     2.2.3 ประเมินตนเองก่อนการพัฒนา
     2.2.4 แบบลงชื่อวันที่พัฒนา
     2.2.5 ภาพการดำเนินการพัฒนาตนเอง
     2.2.6 แบบทดสอบความรู้
     2.2.7 ผลงานที่ฝึกปฏิบัติ
     2.2.8 เกณฑ์ประเมิน คะแนนผลงาน
     2.2.9 ผลงานการฝึกปฏิบัติที่ให้คะแนนโดยผู้สอน
2.3 สรุปผลการพัฒนาบุคลากร
     2.3.1 แบบประเมินพฤติกรรมระหว่างสอนงาน
     2.3.2 แบบรายงานคะแนนผลการพัฒนา
     2.3.3 ประเมินตนเองหลังการพัฒนา
     2.3.4 ประเมินติดตามการนำไปใช้ประโยชน์
     2.3.5 เกณฑ์ประเมินผู้บังคับบัญชา
     2.3.6 ผลงานประกอบการประเมิน
     2.3.7 บันทึกแจ้งผลการพัฒนาบุคลากร
3. โครงการพัฒนาบุคลากรด้วยวิธีการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)
3.1 การวางแผนพัฒนาบุคลากร
     3.1.1 ขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะทำงาน
     3.1.2 ขอเชิญประชุมคณะทำงานฯ
     3.1.3 รายงานการประชุมคณะทำงานดำเนินการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 1/2561
     3.1.4 ขอความเห็นชอบและอนุมัติโครงการ
3.2 การดำเนินการพัฒนาบุคลากร
การสื่อสารประชาสัมพันธ์แผนกิจกรรมการเรียนรู้

     3.2.1 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1
              - แผนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1
              - แบบทดสอบ ก่อน-หลังการพัฒนาการเจรจาต่อรอง
              - แบบทดสอบก่อนการพัฒนา หลักสูตรการเจรจาต่อรอง
              - บทเรียนการเจรจาต่อรอง
              - แบบทดสอบ หลังการพัฒนา หลักสูตรการเจรจาต่อรอง
              - เฉลยแบบทดสอบ ก่อน-หลังการพัฒนา การเจราจาต่อรอง
              - ภาพการดำเนินการตามกิจกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1
     3.2.2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2
              - แผนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2
              - บทเรียนความหมายข้อขัดแย้ง
     3.2.3 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 3
              - แผนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 3
              - บทเรียนแนวคิดในการเจราจาต่อรอง
     3.2.4 กิจกรรมแลกเปลียนเรียนรู้ ครั้งที่ 4
              - แผนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 4
              - ภาพการดำเนินสรุปผลการเรียนรู้
              - ภาพประกอบการประเมินการเรียนรู้
              - ใบปฏิบัติที่ 1
              - ใบปฏิบัติที่ 2
              - แบบประเมินติดตามการนำไปใช้ประโยชน์
              - เกณฑ์ประเมินผู้บังคับบัญชา
3.3 สรุปผลการเรียนรู้ตามแผนปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ
     3.3.1 แบบรายงานผลคะแนน
     3.3.2 รายงานผลการพัฒนา Cop