1.การดำเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา
  1.1 แบบฟอร์มรายงานแผน-ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา แบบฟอร์ม IDP A
  1.2 แบบฟอร์ม IDP B

2. การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน                             
2.1 การวางแผนพัฒนาบุคลากร                                                              
   2.1.1 ขอเชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาบุคลากร                                                        
   2.1.2 รายงานการประชุม รอบที่ 2                                                                                   
   2.1.3 ขอความเห็นชอบและอนุมัติโครงการพัฒนาบุคลากร                                                          
   2.1.4 แบบประเมินตนเอง (ก่อนการพัฒนา)                                                                        
   2.1.5 ขอความเห็นชอบแผนพัฒนารายบุคคล                                                                                                      
2.2 การดำเนินการพัฒนาบุคลากร                                                           
   2.2.1 การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์แจ้งแผนการพัฒนาบุคลากร                                                 
   2.2.2 แบบลงลายมือชื่อวันที่รับทราบแผนฯ                                                                                   
   2.2.3 หนังสือแจ้งแผนการพัฒนารายบุคคล                                                                                  
   2.2.4 เอกสารการศึกษา แนวทางการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน                                                
   2.2.5 แบบลงลายมือชื่อวันที่ทดสอบความรู้                                                                                   
   2.2.6 ภาพการพัฒนาบุคลากร ทำแบบทดสอบความรู้                                                                       
   2.2.7 แบบทดสอบความรู้                                                                                                     
   2.2.8 เฉลยแบบทดสอบความรู้                                                                                       
   2.2.9 แบบทดสอบความรู้ ข้าราชการ+พนักงานราชการ                                                                    
2.3 สรุปผลการพัฒนาบุคลากร                                                                            
   2.3.1 แบบประเมินพฤติกรรม                                                                                                  
   2.3.2 แบบประเมินตนเอง(หลังการพัฒนา)                                                                          
   2.3.3 ผลงานการรายงานตามแบบฟอร์มการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน                                                           
   2.3.4 เกณฑ์ประเมินคะแนนผลงาน                                                                                           
   2.3.5 แบบประเมินติดตามการนำไปใช้ประโยชน์                                                                              
   2.3.6 เกณฑ์ประเมินสำหรับผู้บังคับบัญชา                                                                                    
   2.3.7 ภาพการประเมิน ติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์
   2.3.8 แบบสรุปคะแนนการพัฒนาบุคลากร
   2.3.9 หนังสือแจ้งผลการพัฒนาบุคลากร
3.โครงการพัฒนบุคลากรด้วยวิธีจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)
     3.1 การวางแผนพัฒนาบุคลากร
        3.1.1 ขอเชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาบุคลากร                3.1.2 รายงานการประชุม รอบที่ 2
        3.1.3 ขอความเห็นชอบและอนุมัติโครงการพัฒนาบุคลากร      3.1.4 แผนปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ
        3.1.5 การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์
     3.2.การดำเนินการพัฒนาบุคลากร
        3.2.1 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1
                1. แผนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1                2. แบบทดสอบก่อน-หลัง การเรียนรู้
                3. แบบทดสอบ(ก่อนการเรียนรู้) ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม   4.แบบทดสอบ(หลังการเรียนรู้)ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
                5. เฉลยแบบทดสอบการเรียนรู้ เรื่อง การนำเสนองานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint
                6. ภาพกิจกรรมการเรียนรู้ ครั้งที่ 1
    
   3.2.2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2
               1. แผนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้          2. บทเรียน Microsoft office Powerpoint       3. ใบมอบหมายงาน ครั้งที่ 1
   
    3.2.3 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 3
               1. แผนกิจกรรมการเรียนรู้ ครั้งที่ 3       2. ใบมอบหมายงาน ครั้งที่ 2       3. บทเรียน infographic      4. ผลงานตามใบมอบหมายงานที่ 1

       3.2.4 กิจกรรมแลกเปลียนเรียนรู้ ครั้งที่ 4

               1. แผนกิจกรรมเรียนรู้ ครั้งที่ 4        2. ผลงานตามใบมอบหมายงานที่ 2
     3.3 สรุปผลการเรียนรู้ตามแผนปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ
         3.3.1 เกณฑ์ประเมิน  คะแนนผลงาน
          3.3.2 เกณฑ์ประเมินผู้บังคับบัญชาระดับต้น
          3.3.3 แบบติดตามการนำไปใช้ประโยชน์
          3.3.4 แบบรายงานผลคะแนนการทดสอบ การฝึกปฏิบัติและการเรียนรู้
          3.3.5 รายงานผลการพัฒนา Cop
          3.3.6 สรุปผลการเรียนรู้