333

รางวัลผลกฏิบัติงานโครงการธนาคารโค-กระบือ ดีเด่น ระดับสำนักงานปศุสัตว์เขต 2 ประจำปี 2557