555

 

รางวัล ด้านศูนย์เรียนรู้การผลิตปศุสัตว์ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2558