111

 

รางวัลผลการปฏิบัติงานโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ดีเด่นระดับสำนักงานปศุสัตว์เขต 2 ประจำปี 2559