เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์/ปศุสัตว์ รายตำบล อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก                                                
ที่ ตำบล เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ (ราย) รวมโคเนื้อ (ตัว) เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม (ราย) รวมโคนม (ตัว) เกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ (ราย) รวมกระบือ (ตัว) เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร (ราย) รวมสุกร (ตัว) เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ พื้นเมือง (ราย) ไก่ พื้นเมือง (ตัว) เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เนื้อ (Boiler) (ราย) ไก่เนื้อ (Boiler) (ตัว) เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ (Layer) (ราย) ไก่ไข่ (Layer) (ตัว) เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ (ราย) รวมไก่ (ตัว) เกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ด (ราย) รวมเป็ด (ตัว) เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ (ราย) รวมแพะ (ตัว) เกษตรกรผู้เลี้ยงแกะ (ราย) รวมแกะ (ตัว) เกษตรกรผู้เลี้ยงนกกระทา (ราย) รวมนกกระทา (ตัว)      
1 เกาะโพธิ์ 7 50 0 0 11 110 3 25 442 13,775 7 135 89 1,371 452 15,281 50 88,500 0 0 0 0 0 0      
2 เกาะหวาย 6 66 0 0 26 233 1 15 336 9,927 1 20 122 1,170 338 11,117 6 431 0 0 0 0 0 0      
3 โคกกรวด 3 29 0 0 20 97 1 20 121 3,881 14 429,600 10 194 136 433,675 8 260 1 30 0 0 0 0      
4 ท่าเรือ 15 176 0 0 12 153 6 1,050 390 11,728 1 4,000 52 1,016 405 16,744 21 14,941 0 0 0 0 0 0      
5 นาหินลาด 9 79 0 0 2 40 1 900 159 7,922 10 223,500 16 406 174 231,828 15 497 2 21 0 0 0 0      
6 ปากพลี 9 47 0 0 9 118 4 434 30 1,524 0 0 23 198 45 1,722 9 244 0 0 0 0 0 0      
7 หนองแสง 9 32 0 0 37 366 1 1,210 79 2,758 2 59,531 27 267 99 62,556 15 351 1 21 0 0 0 0      
รวม 58 479 0 0 117 1,117 17 3,654 1,557 51,515 35 716,786 339 4,622 1,649 772,923 124 105,224 4 72 0 0 0 0      
  ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2561                                                    
  ที่มา : ระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ กรมปศุสัตว์