เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์/ปศุสัตว์ รายตำบล อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก                                                
ที่ ตำบล เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ (ราย) รวมโคเนื้อ (ตัว) เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม (ราย) รวมโคนม (ตัว) เกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ (ราย) รวมกระบือ (ตัว) เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร (ราย) รวมสุกร (ตัว) เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ พื้นเมือง (ราย) ไก่ พื้นเมือง (ตัว) เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เนื้อ (Boiler) (ราย) ไก่เนื้อ (Boiler) (ตัว) เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ (Layer) (ราย) ไก่ไข่ (Layer) (ตัว) เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ (ราย) รวมไก่ (ตัว) เกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ด (ราย) รวมเป็ด (ตัว) เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ (ราย) รวมแพะ (ตัว) เกษตรกรผู้เลี้ยงแกะ (ราย) รวมแกะ (ตัว) เกษตรกรผู้เลี้ยงนกกระทา (ราย) รวมนกกระทา (ตัว)      
1 เขาเพิ่ม 68 1,140 0 0 96 2,279 42 20,535 768 15,176 142 254,928 249 607,384 1,033 877,488 227 157,882 0 0 0 0 0 0      
2 ทองหลาง 3 58 0 0 5 30 0 0 104 2,907 13 495 36 151,230 125 154,632 27 1,008 0 0 0 0 0 0      
3 บางอ้อ 5 95 0 0 7 55 3 5,441 150 3,768 7 286 45 1,240 198 5,294 82 1,994 0 0 0 0 0 0      
4 บ้านนา 0 0 0 0 0 0 2 17,000 2 76 0 0 1 5 2 81 2 1,025 0 0 0 0 0 0      
5 บ้านพร้าว 11 280 0 0 35 549 2 20 583 11,422 13 247 71 99,243 614 110,912 101 2,142 0 0 0 0 0 0      
6 บ้านพริก 26 280 0 0 159 2,988 31 27,259 773 14,659 62 298,566 144 2,489,926 937 2,803,151 129 3,249 0 0 0 0 0 0      
7 ป่าขะ 2 20 0 0 2 18 38 27,613 6 295 6 1,744,025 4 652,705 16 2,397,025 4 14,328 1 33 0 0 0 0      
8 พิกุลออก 0 0 0 0 1 17 7 25,582 10 464 0 0 6 930,037 13 930,501 1 300 0 0 0 0 0 0      
9 ศรีกะอาง 22 198 0 0 84 1,337 13 12,372 427 15,252 46 65,988 55 716,631 468 797,871 105 34,761 0 0 0 0 0 0      
10 อาษา 6 263 0 0 1 65 2 6,300 168 2,988 3 80 21 70,315 182 73,383 51 1,389 0 0 0 0 0 0      
รวม 143 2,334 0 0 390 7,338 140 142,122 2,991 67,007 292 2,364,615 632 5,718,716 3,588 8,150,338 729 218,078 1 33 0 0 0 0      
  ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2561                                                    
  ที่มา : ระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ กรมปศุสัตว์