สถานที่พักไข่/จำหน่ายไข่ไก่จากฟาร์มไก่ไข่ที่ได้รับรองมาตรฐานฟาร์ม จังหวัดนครนายก
อำเภอ สถานที่พักไข่/ ไกไข่(ตัว) การผลิตไข่ไก่(ฟอง/วัน)
จำหน่ายไข่ไก่ ประมาณ 80% ของจำนวนไก่ไข่
เมืองนครนายก 0 0 0
ปากพลี 0 0 0
บ้านนา 6            6,033,000                                              4,826,400
องครักษ์ 2                164,000                                                  131,200
รวม 8            6,197,000                                              4,957,600
ข้อมูล ณ 2560      
ที่มา : กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์