ฟาร์มไก่พันธุ์ที่ได้รับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี(GAP) จังหวัดนครนายก
อำเภอ ฟาร์ม โรงเรือน ไก่(ตัว)
พันธุ์เนื้อ พันธุ์ไข่
เมืองนครนายก 1 4 0          25,000
ปากพลี 0 0 0 0
บ้านนา 0 0 0 0
องครักษ์ 1 18      180,000 0
รวม 2 22      180,000          25,000
ข้อมูล ณ 2560        
ที่มา : กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์