ฟาร์มเป็ดเนื้อที่ได้รับการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี(GAP) ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
    สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก    
ที่ อำเภอ เป็ดเนื้อ
ฟาร์มทั้งหมด ฟาร์มรับรอง GAP ประเภทการเลี้ยงสัตว์
ฟาร์ม เป็ดเนื้อ ฟาร์ม เป็ดเนื้อ อิสระ ฟาร์มพันธสัญญา
1 เมืองนครนายก 3 16,200 3 16,200 - 3
2 ปากพลี 3 56,200 3 56,200 - 3
3 บ้านนา 14 65,600 14 65,600 2 12
4 องครักษ์ 7 177,900 7 177,900 - 7
รวม 27 315,900 27 315,900 2 25
รวบรวมโดย กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์       ข้อมูล ณ วันที่ 8 พ.ค. 2561