1

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก โดย นายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และสำนักงานเทศบาลเมืองนครนายก ร่วมตรวจติดตามการจัดการสิ่งแวดล้อมโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองนครนายก เพื่อแก้ไข ป้องกันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชน โดยมีสำนักงานประมงจังหวัดนครนายก ช่วยดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำ หลังการใช้จุลินทรีย์บำบัด ในบ่อบำบัดน้ำเสีย