1

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก โดย นายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอองครักษ์ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการขอขึ้นทะเบียน ศูนย์สงเคราะห์สัตว์ เลขที่ 60 ม.5 ต.บางลูกเสือ อ.องครักษ์ จ.นครนายก ทั้งนี้ผู้ขอขึ้นทะเทียนศูนย์สงเคราะห์สัตว์ อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมเอกสารเเละปรับปรุงสถานที่เพื่อยื่นคำขอต่อไป