1111

วันที่ 9 มีนาคม 2563 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 2 ทำหน้าที่ผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะตรวจติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 และติดตามประเด็นการตรวจราชการตามแผนงานกรมปศุสัตว์งบประมาณปกติ(function) และงานตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงฯ (agenda) พร้อมทั้งตรวจประเมินโครงการที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงานตามกิจกรรม 5 ส.โดยมี นายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก และกลุ่ม/ฝ่าย ให้การต้อนรับและนำเสนอผลการปฏิบัติงานตามประเด็นตรวจติดตามฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก