1

วันที่ 27 มีนาคม 2563 แสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก โดยนายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก และ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ตรวจติดตามสภาวะการผลิต และการจำหน่ายไข่ไก่ ที่สถานที่รวบรวมไข่ไก่ (ล้งไข่) ของฟาร์มไก่ไข่รายใหญ่ ของจังหวัดนครนายก จำนวน 4 แห่ง พบว่า มีการผลิตไข่ตามปกติ เพียงพอต่อการบริโภค และมีการจำหน่ายในราคาปกติ