1

วันอังคารที่ 1 กันยายน 2563       นายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำคลังโครงการจังหวัด (Project Bank) ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 พร้อมทั้งติดตามการดำเนินงานโครงการสำคัญตามแผนการตรวจราชการฯ เพิ่มเติมจากข้อแนะนำ/ข้อเสนอแนะ รอบที่ 2 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 โดยมีนายอำพันธ์ เวฬุตันติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ซึ่งในช่วงบ่ายได้ตรวจติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่ จำนวน 4 แห่ง โดยเกี่ยวเนื่องเป็นศูนย์เครือข่ายการดำเนินงานด้านปศุสัตว์ จำนวน 2 แห่ง ดังนี้

       1. สวนเกษตรอินทรีย์ปันนที ตำบลโคกกรวด อำเภอปากพลี

       2. สวนแจ่มศรี (เกษตรอินทรีย์) ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี

       พร้อมกันนี้ท่านผู้ตรวจราชการ ยังได้มอบกล่องบรรจุไข่ไก่อินทรีย์ เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ แก่ผู้ประกอบการสวนแจ่มศรี ซึ่งเป็นเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาตลาดสีเขียว ของกรมปศุสัตว์อีกด้วย