1

วันที่ 8 กันยายน 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอองครักษ์ พร้อมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก (กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์) ร่วมปฏิบัติงานโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันท์ให้ประชาชนจังหวัดนครนายก และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ครั้งที่ 12 ประจำปีงบประมาณ 2563" พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์งานด้านปศุสัตว์ การเฝ้าระวังป้องโรคระบาดสัตว์และการดูแลสัตว์ในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง ณ วัดอรุณรังษี ต.บางลูกเสือ อ.องครักษ์ จ.นครนายก