1

วันพฤหัสบดีที่ ๘ ก.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ ณ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานกระบือทรงไถ่ชีวิต เพศเมีย จำนวน ๔ ตัว ให้กองทัพบก เพื่อนำไปเลี้ยงดูแลและปรับปรุงพันธุ์ตามโครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย และใช้เป็นสถานที่เรียนรู้ สำหรับเกษตรกรและประชาชนที่สนใจในอาชีพการเลี้ยงกระบือ ได้มาศึกษาดูงานและเรียนรู้เพื่อให้การพัฒนากระบือไทยได้เผยแพร่ออกไปสู่เกษตรกรในวงกว้าง และเป็นการสืบสาน รักษา ต่อยอด การอนุรักษ์กระบือไทย ในการนี้ พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นผู้รับพระราชทาน โดยพล.อ. ศิวะ ภระมรทัต ผู้อำนวยการกองกำลังจิตอาสาพระราชทานเป็นผู้เชิญบัตรประจำตัวสัตว์ การนี้ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายธีรวิทย์ ขาวบุบผา ผู้อำนวยการกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยปศุสัตว์จังหวัดนครนายก ร่วมเป็นเกียรติในพิธี และมอบเวชภัณฑ์ แร่ธาตุก้อน เพื่อใช้ประโยชน์ในโครงการ