S 42450996

วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 18.30-21.30 น. นายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก และ นางสาวธนวรรณ ณ ถลาง นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ เข้าร่วมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (อุทกภัย) ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล (อาคารควบคุมการบริหารจัดการน้ำ) โดยมีนายนายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธี

       ในแผนการฝึกการป้องกันฯ ได้จัดตั้งอาคารควบคุมการบริหารจัดการน้ำ เป็นศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด และมีสถานการณ์สมมติการเกิดอุทกภัยของแต่ละอำเภอทั้ง 4 อำเภอ ได้แก่ อ.เมือง อ.ปากพลี อ.บ้านนา และ อ.องครักษ์ โดยมีลำดับขั้นตอนการทำงาน ดังนี้

1. มีประกาศแจ้งเตือนจากอุตุนิยมวิทยา

2. ปภ.จังหวัดนครนายก จะมีการแจ้งเตือน (ด่วนที่สุด) ทางหนังสือ ไลน์ และโทรสารไปยังหน่วยงานต่างๆ ซึ่งจะมีระดับการแจ้งเตือนทั้งหมด 5 ระดับ (5 สี) ตามความรุนแรงของสถานการณ์

3. ปภ. อำเภอ มีการแจ้งเตือนไปยัง อปท. เทศบาล ตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อแจ้งให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน ในทุกช่องทาง (กลุ่มไลน์/ application thai disaster alert)

4. มีการจัดตั้งศูนย์บัญชาเหตุการณ์ ทั้งในระดับจังหวัดและอำเภอ

5. ขณะก่อนเกิดภัย ปภ.จะแจ้งเหตุด่วนไปยังนายอำเภอและผู้ว่าฯ ผ่านทางโทรศัพท์

6. ขณะเกิดภัย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือประชาชนไปยังจุดอพยพต่างๆ โดยมีการลงทะเบียนผู้อพยพ ดูแลผู้ป่วยติดเตียงและผู้ได้รับบาดเจ็บ พร้อมมอบถุงยังชีพ และเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเร่งซ่อมเสาไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหาย

7. ขณะฟื้นฟู หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะตรวจสอบความเสียหาย และให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

8. ปภ. จังหวัด ทำหนังสือสรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดแจ้งต่อผู้ว่าฯ

       ทั้งนี้ มีข้อสังเกตุจากผู้ว่าฯ ให้แต่ละหน่วยงานเตรียมการจัดหาผู้รับผิดชอบในการรายงานการเกิดภัยพิบัติต่อหน่วยงานต้นสังกัด การประชาสัมพันธ์และชี้แจงเรื่องภัยพิบัติต่อประชาชน รวมถึงช่องทางในการเรียกรวมพลเมื่อเกิดสถานการณ์จริง