1

       วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก พร้อมด้วย นายนิธิศ จิตนิยม นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ และ นางสาววิรัลพัชร์ อยู่อินทร์ เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน เข้าร่วมการประชุมและซักซ้อมการปฎิบัติ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ทอดพระเนตรการดำเนินงาน โครงการทหารพันธุ์ดี และทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการเกษตรรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ร่วมกับหัวหน้าส่วนหรือผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน ร่วมซักซ้อมการปฏิบัติ (ซ้อมใหญ่) ในครั้งนี้ ณ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก