1

วันที่ 23 มกราคม 2563 นายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้า กอ.รมน.จังหวัดนครนายก สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสื่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ อำเภอบ้านนา สำนักงานชลประทานจังหวัดนครนายก องค์การบริหารส่วนตำบลอาษา และผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่ชาวบ้านร้องเรียนเรื่องฟา ร์มสุกรปล่อยน้ำเสียลงสู่คลองอาษา ในพื้นที่ ม.2 ต.อาษา อ.บ้านนา จ.นครนายก