1

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอองครักษ์ ปฏิบัติงานตรวจติดตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 พื้นที่ ต.ชุมพล อ.องครักษ์ จ.นครนายก โดยสุ่มตรวจติดตาม จำนวน 2 แห่ง ได้เเก่ โรงเนียนบ้านทำนบ(เลิศสินอนุสรณ์) และ โรงเรียนบ้านคลอง 14 ผลการตรวจติดตาม นักเรียนได้รับนมครบถ้วนตามสิทธิ์ และการจัดเก็บนมปกติ