1

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปากพลี ตรวจติดตาม และประเมินผลความพึงพอใจ โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อยอิสระ ในพื้นที่ ต.หนองแสง กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ติดตามประเมินผลความพึงพอใจ เกษตรกร จำนวน 10 ราย