1

วันที่ 18 สิงหาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปากพลี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรเลี้ยงโค-กระบือ ในพื้นที่ หมู่ 5 ตำบลโคกกรวด หมู่ 6 ตำบลท่าเรือ และหมู่ 5 ตำบลปากพลี จำนวน 8 ราย โค 35 ตัว กระบือ 10 ตัว ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังและป้องกันโรคลัมปี-สกิน ให้ความรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการระบาด การติดต่อ การป้องกันและกำจัดแมลงพาหะ สนับสนุนเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ ) โครงการควบคุมและป้องกันโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease) ที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก พร้อมทั้งพ่นน้ำยาฆ่าแมลงในบริเวนคอกเลี้ยงสัตว์ และเน้นย้ำเกษตรกรหากพบสัตว์แสดงอาการป่วยผิดปกติให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทันที