1ันที่ 28 ตุลาคม 2564  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านนา โดย นายวัฒนา แสงปัญญานายสัตวแพทย์ชำนาญการรักษาราชการแทน ปศุสัตว์อำเภอบ้านนา มอบหมายให้ นายพงษ์ศักดิ์ จันทร์ประธาตุ เจ้าพนักงานสัตวบาล พร้อมด้วย นายบุญเสริม เพ็ชลักษณ์ นายประมวล อ่วมหอมทอง นายสมหวังบำบัดภัย นายวิจารย์ รุ่งเรือง และนางสาวกัญญาภัทร คงทน ผู้ช่วยงานด้านสัตวแพทย์ ปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี-สกิน (Lumpy skin disease : LSD) รอบที่ 2 กระบือ พื้นที่  ต.เขาเพิ่ม จ.นครนายก พร้อมทั้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการระบาด การติดต่อ การป้องกันและกำจัดแมลงพาหะโรคลัมปี-สกิน  มอบเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก พ่นน้ำยาฆ่าแมลงในบริเวณคอกเลี้ยงสัตว์ และเน้นย้ำเกษตรกรหากพบสัตว์แสดงอาการป่วยผิดปกติให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทันที ผลการปฏิบัติงานเกษตรกร จำนวน  2 ราย  กระบือ 60 ตัว