1

วันที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 9.00 น. คณะทำงานตรวจสอบเฉพาะกิจ (สุกร) จังหวัดนครนายก ประกอบด้วยปศุสัตว์จังหวัดนครนายก พาณิชย์จังหวัดนครนายก สถานีตำรวจภูธรบ้านนา ปลัดอำเภอบ้านนาและคณะเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบและประชาสัมพันธ์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 และกฎหมายด้านปศุสัตว์ เรื่องการจำหน่ายเนื้อสัตว์ การเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ ร้านลัคขณา หมูสด หมู่ 6 ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
ผลการตรวจสอบ ไม่มีการกักตุนสินค้าแต่อย่างใด
ทั้งนี้ คณะทำงานตรวจสอบเฉพาะกิจ (สุกร) จังหวัดนครนายก ได้กำชับให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด