1

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 07.45 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก นายอำพล อังคภากรณ์กุล นำคณะทำงานตรวจเฉพาะกิจในการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับสินค้า และบริการด้านอุปโภคบริโภคระดับจังหวัด ประกอบด้วยผู้แทนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครนายก (ฝ่ายทหาร) ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก พาณิชย์จังหวัดนครนายก ป้องกันจังหวัดนครนายก ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก ผู้แทนปลัดจังหวัดนครนายก ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก นายอำเภอปากพลี ผู้แทนนายอำเภอเมืองนครนายก ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองนครนายก นายกเทศมนตรีตำบลเกาะหวาย และผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามราคาสินค้าในช่วงสถานการณ์ราคาสินค้าแพง เพื่อเป็นการดูแลค่าครองชีพของประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครนายก

จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ 1.ตลาดสดเทศบาลตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก  2.ตลาดสดเทศบาลเมือง