1

 
วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก  มอบหมายให้ นายวัฒนา แสงปัญญา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครนายก  และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านนา  เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันท์ให้ประชาชน จังหวัดนครนายก ครั้งที่ ๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ณ วัดบางอ้อใน หมู่ ๕ ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก โดยหน่วยปศุสัตว์มีบริการให้คำแนะนำ ดูแล ปัญหาด้านสุขภาพสัตว์ บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และบริการผ่าตัดทำหมัน โดยมีผู้เข้ารับบริการ จำนวน ๑๒ ราย ผ่าตัดทำหมันสุนัขเพศผู้ ๑ ตัว สนุัขเพศเมีย ๓ ตัว แมวเพศผู้ ๕ ตัว แมวเพศเมีย ๘ ตัว รวมจำนวน ๑๗ ตัว