1วันที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก พร้อมด้วยคณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ประจำจังหวัดนครนายก ดำเนินการตรวจโรงฆ่าสัตว์ตามแบบตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์เพื่อต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 และตามกฎกระทรวงการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ พ.ศ.2564 ณ บริษัท ไทสัน โพลทรี (ไทยแลนด์) จำกัด หมู่ 4 ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก