1

วันที่ 29 มีนาคม 2565 นายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก มอบหมายให้นายสัตวแพทย์บุญกัน เขตแวงควง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ปฏิบัติงานร่วมกับ คณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ประจำจังหวัดนครนายก ดำเนินการตรวจโรงฆ่าสัตว์ตามแบบตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์เพื่อต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 และตามกฎกระทรวงการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ พ.ศ.2564 โรงฆ่าไก่เนื้อ จำนวน 3 แห่ง ดังนี้

1.โรงฆ่าไก่สด JF หมู่ 6 ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

2.โรงฆ่าไก่ศุขกัญญา หมู่ 3 ตำบลดงละคร อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

3.โรงฆ่าไก่มณีรัตน์ หมู่ 13 ตำบลดงละคร อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก