1

วันที่  29 มีนาคม 2565
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครนายก ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหญ่รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี  2565 ภายใต้ยุทธศาสตร์แผนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัข แมว ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมืองนครนายก จำนวน 7 หมู่บ้าน โดยดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตั้งแต่วันที่ 29-31 มีนาคม 2565 ให้สุนัข และแมว รวมจำนวน 1,400  ตัว