11

วันที่ 4 เมษายน 2565 นายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก เป็นประธานการประชุมข้าราชการ พนักงาน ประจำเดือนมีนาคม 2565 โดยได้มอบนโยบายการปฏิบัติงาน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย กระทรวงฯและกรมปศุสัตว์

และรับฟังความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน และปัญหาอุปสรรค์ ในการปฎิบัติงานของกลุ่มงานต่างๆ รวมถึงให้กำลังใจแก่ผู้ปฎิบัติงานทุกท่าน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และบริการประชาชนได้อย่างเต็มกำลัง ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก