1

วันที่ 7 เมษายน 2565 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปากพลี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหวาย รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 ภายใต้ยุทธศาสตร์แผนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัข แมว ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี จำนวน 6 หมู่บ้าน โดยดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้สุนัข 589 ตัว แมว 211 ตัว รวมจำนวน 800 ตัว