1

วันที่ 7 เมษายน 2565  นายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร จัดเวที 3/5 ประสานแบบมีส่วนร่วมและการสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกร/ปราชญ์/เจ้าหน้าที่รัฐ/หน่วยงานเอกชน/สถาบันการศึกษา ซึ่งมีพื้นฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและมีรูปการผลิตการเกษตรตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นพึ่งตนเองจนถึงขั้นเข้มแข็งได้ ดำเนินการผลิตการเกษตรในพื้นที่ของตนเอง ทำการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือนและแบ่งในในชุมชน และเป็นพี่เลี้ยงส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรที่เข้มแข็งมีศักยภาพการผลิตมากพอมากพอเพื่อจำหน่ายสร้างอาชีพได้ สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากแบบสร้างสรรค์ครบวงจร สามารถพัฒนาต่อยอดให่ฝ้เกอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ ศูนย์ ศพก.เครือข่าย ด้านปศุสัตว์ (นางสาวราตรี พุทธพ้นภัย) ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 10 ราย