1

วันที่ 26 เมษายน 2565 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ปฏิบัติงานเก็บตัวอย่างจากฟาร์ม(GAP) เพื่อเฝ้าระวังสารตกค้าง โครงการ Monitoring plan จำนวน 4 ตัวอย่าง จาก 3 ฟาร์ม 1 ศูนย์รวบรวมไข่ไก่
1. บ.แสงทองสหฟาร์ม (ศูนย์รวบรวมไข่ไก่) สถานที่ตั้ง ตำบลป่าขะ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 
- ไข่ไก่ 1 ตัวอย่าง
2.แสงทองสหฟาร์ม (ฟาร์มไก่ไข่ 239)  สถานที่ตั้ง ตำบลบ้านพริก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
- ไข่ไก่ 1 ตัวอย่าง
3. อภิศักดิ์ฟาร์ม สถานที่ตั้งตำบลบ้านพริก อำเภอบ้านา จังหวัดนครนายก
- ไข่ไก่ 1 ตัวอย่าง
4.อภิศักดิ์ฟาร์ม 3 สถานที่ตั้ง  
ตำบลบ้านพริก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
- ไข่ไก่ 1 ตัวอย่าง