1

วันที่ 29 เมษายน 2565 นายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก มอบหมายให้ นายนิธิศ จิตนิยม หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ พร้อมด้วย นางสาววิรัลพัชร์ อยู่อินทร์ เจ้าพนักงานสัตวบาลปฎิบัติงาน นำเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนครนายก เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมกันนี้ เกษตรกรได้รับการแจกจ่ายลูกพันธุ์สัตว์ปีก ( ลูกเป็ด 300 ตัว,ลูกไก่ 300 ตัว ) ในกิจกรรมแจกจ่ายลูกพันธุ์สัตว์ปีก ให้กับเกษตรกร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกษตรกรได้มีแหล่งอาหารโปรตีนไว้บริโภคในครัวเรือน และสามารถเพาะพันธุ์ ขยายพันธุ์สัตว์ปีกแจกจ่ายให้กับกลุ่มเครือข่ายในพื้นที่ของตนเอง เป็นการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนครนายก ณ ลานด้านหน้ากิจกรรมการเลี้ยงสัตว์ปีก โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายกโดยมี พันเอก จุฑา รังสิยานนท์ รองผู้บัญชาการโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก เป็นประธานในพิธี มีผู้แทนเกษตรกรเข้ารับการแจกจ่ายลูกพันธุ์สัตว์ปีกในครั้งนี้ จำนวน 8 ราย