1

วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ปฏิบัติงานเก็บตัวอย่างไข่ไก่ ส่งห้องปฏิบัติการ เพื่อตรวจวิเคราะห์เชื้อจุลินทรีย์และสารต้านจุลชีพตกค้าง ตามโครงการไข่สดปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ ok) จำนวน 4 แห่ง ดังนี้
1.เทสโก้ โลตัส สาขาเขื่อนขุนด่านปราการชล หมู่ 1 ตำบลสาริกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
2.เทสโก้ โลตัส สาขาสาริกา หมู่ 11 ตำบลสาริกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
3.เทสโก้ โลตัส สาขาแยก จปร. หมู่ 3 ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
4.เบทาโกร ช็อป หมู่ 9 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก