1

วันนี้ 6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 9.30 น. นายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก มอบหมายให้ นายวีระศักดิ์ วิรัตนเสรีกุล ปศุสัตว์อำเภอบ้านนา ร่วมกับปลัดอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีกะอาง ผู้ใหญ่บ้าน ทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และ ชาวบ้าน ในพื้นที่ ม.5 ตำบลศรีกะอาง ร่วมประชุมและลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีข้อร้องเรียนฟาร์มปศุสัตว์ ในพื้นที่หมู่ 5 ตำบลศรีกะอาง อำเภอบ้านนา ซึ่งในด้านปศุสัตว์ ได้กำชับให้ฟาร์มปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricaltural Practice; GAP) และให้คำแนะนำในการปรับปรุงพื้นที่เลี้ยงสัตว์ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม    “ครอบครัวปศุสัตว์ทำด้วยใจ ทำให้ไว้ ทำได้จริง