1

     วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น. นายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก และปศุสัตว์อำเภอปากพลี เข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ สถานการณ์น้ำ ภาวะภัยแล้ง การเตรียมการป้องกัน ดูแลรักษาและฟื้นฟูสภาพร่วมประเมินความเสียหายเบื้องต้นตลอดจนความต้องการช่วยเหลือด้านการเกษตร ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารแบบเบ็ดเสร็จ หมู่ที่ 5 ต.โคกกรวด อ.ปากพลีโดยผู้แทนสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก ให้ข้อมูลในเรื่องการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติด้านปศุสัตว์