1

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 นายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก มอบหมายกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมกับ
ปศุสัตว์อำเภอ บ้านนา ตรวจรับรองฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม Good farming Management (GFM) ให้กับเกษตรกร อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก จำนวน 21 ราย