วันที่ 28 มีนาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก โดย น.สพ.บุญกัน เขตแวงควง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เป็นผู้แทนสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก ร่วมพิธีลงนามความร่วมมีอ เชิดชูเกียรติสถานประกอบการและร่วมพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะ ณ วิทยาลัยการอาชีพนครนายก ซึ่งเป็นกิจกรรมอันเป็นการสร้างเครือข่าย และทวิภาคี ด้านการปศุสัตว์และการศึกษา การให้บริการด้านวิชาการ และพัฒนาบุคคลากรด้านปศุสัตว์