1
วันที่ 20 เมษายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์เขต 2 จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในฟาร์มปศุสัตว์ การทำระบบบำบัดน้ำเสียชนิดได้ก๊าซชีวภาพ Bio-digester" โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกษตรกรมีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในฟาร์ม การทำระบบบำบัดน้ำเสียชนิดได้ก๊าซชีวภาพ และนำของเสียจากฟาร์มไปใช้ประโยชน์ในการเกษตร ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก โดยนายสัตวแพทย์ธีระวุฒิ

สุวัธนะเชาว์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษเป็นวิทยากร