1

วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ออกปฏิบัติงาน ตรวจต่ออายุใบรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ ok)
ร้าน เทสโก้โลตัส เอ็กซ์เพรส จำนวน 7 แห่ง/สาขา ดังนี้ 1.สาขาเขื่อนขุนด่านปราการชล อ.เมือง 2.สาขาสาริกา อ.เมือง 3.สาขาแยกวัดอุดม อ.เมือง 4.สาขาแยก จปร.
อ.เมือง 5.สาขาบ้านนา อ.บ้านนา 6.สาขาองครักษ์ อ.องครักษ์ 7.สาขาคลอง 15 อ.องครักษ์