5

วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ออกพื้นที่ตรวจสอบและเก็บข้อมูล สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ โครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ ok) ตามที่ บ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้สมัครเข้าร่วมโครงการ(แบบกลุ่ม)ขอรับรองใหม่ จำนวน 2 แห่ง ดังนี้ 1.คุณนิภา กาหล่ำ ต.ศรีนาวา อ.เมืองนครนายก และ 2.คุณสุภฤกษ์ สุริวงษ์ ต.บ้านใหญ่ อ.เมืองนครนายก