2

วันที่ 2 มิถุนายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ รับมอบกระบือเพศเมีย จำนวน 3 ตัวที่ได้รับบริจาค จากคุณเดือนเด่น ภุชฌงค์ เพื่อนำไปดำเนินการตามโครงการโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ในกลุ่มอนุรักษ์ควายไทยสาริกา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ต่อไป