1

วันที่ 7 มิถุนายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ออกติดตามตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงไก่พื้นเมือง ตำบลดงละคร พร้อมทั้งสนับสนุนวัสดุปรับปรุงโรงเรือน เพื่อยกระดับเป็นศูนย์เครือข่ายกระจายพันธุ์ไก่พื้นเมือง ตามโครงการของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง พร้อมนี้ ท่านนายก องค์การบริหารส่วนตำบลดงละคร และ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 ตำบลดงละคร อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ให้เกียรติร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย