22

22 มิถุนายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ออกพื้นที่ปฏิบัติงานเก็บตัวอย่างปัสสาวะสุกรจากโรงฆ่า โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสารเบต้าอะโกนิสท์ที่โรงฆ่าสัตว์ทั่วประเทศ รวมทั้งหมด 5 แห่ง ดังนี้ 1.โรงฆ่าสุกรเอื้อดี อ.บ้านนา 2.โรงฆ่าบ้านชุมแสง อ.บ้านนา 3.โรงฆ่าโชคสุธี อ.บ้านนา 4.โรงฆ่าสุกรโพธิไทร อ.ปากพลี 5.โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองนครนายก อ.เมือง โดยสุ่มเก็บตัวอย่างตรวจ Test Kit จำนวน 16 ตัวอย่าง จากสุกรทั้งหมด 73 ตัว โดยผลตรวจเป็นลบทุกตัวอย่าง